Προσλήψεις

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

25/2/2019 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 01 / 2018

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

10/12/2018

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη 3 Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου:

1 θέση ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ Ελλείψει αυτού ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

1 θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελλείψει αυτού ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1 θέση ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

01. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018

02. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

03. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

04. ΑΙΤΗΣΗ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες  ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

 

 

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

27/9/2018 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ 01/2018

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

2/8/2018

Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2018 για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Επιμορφωτών Εικαστικών Εργαστηρίων

01. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 01 / 2018

02. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 01 / 2018

03. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΕ 01 / 2018

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 14/8/2018

 

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

17/11/2017 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

2/10/2017 – Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 για την σύναψη Συμβάσεων Οτρισμένου Χρόνου για τις ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ελλείψει αυτού ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΔΕ Διοικητικού, ΥΕ Καθαριστών / Καθαριστριών

01 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2017

02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 1/2017

03 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ Η/Υ

04 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες του Νομού Ρεθύμνης  ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο  χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου  Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017.

 

10/11/2017 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

27/5/2017

Ανακοίνωση ΣΜΕ 1A/2017 για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για τις ειδικότητες: ΔΕ Μοδιστρικής, ΠΕ Ζωγράφων, ΠΕ Ιστορικών Τέχνης, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγών, ΤΕ Φωτογράφων, ΔΕ Κεραμιστών, ΔΕ Αργυροχρυσοχόων.

01. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1Α / 2017

02. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1Α / 2017

03. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1Α / 2017

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες του νομού Ρεθύμνης ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017.

26/6/2017 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

11/8/2017 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΘΕΣΗ 104

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

4/10/2016

Ανακοίνωση ΣΟΧ 01/2016 για την πρόσληψη:

> ενός/μίας ΠΕ Λογιστών (Οικονομολόγων- Οικονομικού- Διοικητικού Οικονομικού) ή (εν ελλείψει) ΤΕ Λογιστών

> ενός/μίας 1 ΥΕ Καθαριστών/ τριών με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 8 μηνών.

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 01/2016

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 01/2016

3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 01/2016

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016.

21/10/2016 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΣΟΧ 01/2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΟΧ 01/2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

1/2/2016

Ανακοίνωση για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με Παιδιάτρους για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ..

01. Ανακοίνωση

02. Έντυπο Αίτησης

03. Παράρτημα

Η υποβολή Αιτήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 12/2/2016.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

23/12/2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ 02/2015

Είναι τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΜΕ 02/2015 για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για τις ειδικότητες: ΠΕ Γιατρός Εργασίας, ΠΕ Ζωγράφος, ΠΕ Ιστορικός Τέχνης, ΠΕ Αρχιτέκτονας, ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγός, ΤΕ Φωτογράφος, ΔΕ Κεραμιστής, ΔΕ Αργυροχρυσοχόων, ΔΕ Μοδιστρικής.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

27/11/2015

Ανακοίνωση ΣΜΕ 02/2015 για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για τις ειδικότητες: ΠΕ Γιατρός Εργασίας, ΠΕ Ζωγράφος, ΠΕ Ιστορικός Τέχνης, ΠΕ Αρχιτέκτονας, ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγός, ΤΕ Φωτογράφος, ΔΕ Κεραμιστής, ΔΕ Αργυροχρυσοχόων, ΔΕ Μοδιστρικής.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 02/2015
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 02/2015
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 02/2015

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

19/11/2015

Πίνακες κατάταξης ανακοίνωσης ΣΟΧ 01/2015 για την πρόσληψη 1 ΤΕ Διοικητικού και 1 ΥΕ Καθαριστή / Καθαρίστριας για 8 μήνες.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

27/10/2015

Ανακοίνωση ΣΟΧ 01/2015 για την πρόσληψη 1 ΤΕ Διοικητικού και 1 ΥΕ Καθαριστή / Καθαρίστριας για 8 μήνες.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 01/2015
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 01/2015
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 01/2015

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015.