Προσλήψεις

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

17/12/2021 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 04 / 2021 ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ “ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ” ΣΤΟ ΚΔΑΠ

01 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

03 – ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 29/12/2021

21/1/2022 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 4 / 2021

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

17/12/2021 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 03 / 2021 ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ “ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ” ΣΤΟ ΚΔΑΠ

01 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

03 – ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 29/12/2021

21/1/2022 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 3 /2021

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

4/11/2021 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 02 / 2021

01 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 02 / 2021 – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

03 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

04 – ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΠΕ / ΤΕ

05 – ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕ / ΥΕ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα και στον διαδικτυακό τόπο αυτής (www.kedir.gr), στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ρεθύμνης και στο δικτυακό τόπο αυτού (www. rethymno.gr. ),  εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/11/2021

13/1/ 2022 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

21/1/2022 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

25/5/2021 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 01 / 2021 για την σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου στο ΚΔΑΠ

01 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 01 / 2021

02 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

03 – ΑΙΤΗΣΗ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της, στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 7/6/2021

18/6/2021 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 01 / 2021

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

22/2/2021 – Ανακοίνωση ΣΜΕ 01 / 2021 για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα Εικαστικά Εργαστήρια

21/5/2021 – ΝΕΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

01 – Ανακοίνωση ΣΜΕ 01 / 2021

02 – Παράρτημα ανακοίνωσης ΣΜΕ 01 / 2021

03 – Έντυπο αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης, Αρκαδίου 50, 74 100, Ρέθυμνο, υπόψη κου Γιώργου Γύπαρη, (τηλ. επικοινωνίας: 2831040157, 2831040151).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 5/3/2021

 

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

18/2/2020 – Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη 3 Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

9/7/2020 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

(ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2019):

1 θέση ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1 θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  Ελλείψει αυτού ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1 θέση ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

01 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02 – ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

03 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

04 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της  στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 3/3/2020

 

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

18/9/2019 – Ανακοίνωση ΣΜΕ 01/2019 για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τα Εικαστικά Εργαστήρια

01 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

03 – ΑΙΤΗΣΗ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/9/2019

 

16/10/2019 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

25/2/2019 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 01 / 2018

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

10/12/2018

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη 3 Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου:

1 θέση ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ Ελλείψει αυτού ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

1 θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελλείψει αυτού ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1 θέση ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

01. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018

02. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

03. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

04. ΑΙΤΗΣΗ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες  ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

27/9/2018 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ 01/2018

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

2/8/2018

Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2018 για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Επιμορφωτών Εικαστικών Εργαστηρίων

01. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 01 / 2018

02. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 01 / 2018

03. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΕ 01 / 2018

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 14/8/2018

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

17/11/2017 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

2/10/2017 – Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 για την σύναψη Συμβάσεων Οτρισμένου Χρόνου για τις ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ελλείψει αυτού ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΔΕ Διοικητικού, ΥΕ Καθαριστών / Καθαριστριών

01 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2017

02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 1/2017

03 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ Η/Υ

04 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες του Νομού Ρεθύμνης  ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο  χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου  Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017.

 

10/11/2017 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

27/5/2017

Ανακοίνωση ΣΜΕ 1A/2017 για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για τις ειδικότητες: ΔΕ Μοδιστρικής, ΠΕ Ζωγράφων, ΠΕ Ιστορικών Τέχνης, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγών, ΤΕ Φωτογράφων, ΔΕ Κεραμιστών, ΔΕ Αργυροχρυσοχόων.

01. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1Α / 2017

02. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1Α / 2017

03. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1Α / 2017

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες του νομού Ρεθύμνης ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017.

26/6/2017 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

11/8/2017 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΘΕΣΗ 104

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

4/10/2016

Ανακοίνωση ΣΟΧ 01/2016 για την πρόσληψη:

> ενός/μίας ΠΕ Λογιστών (Οικονομολόγων- Οικονομικού- Διοικητικού Οικονομικού) ή (εν ελλείψει) ΤΕ Λογιστών

> ενός/μίας 1 ΥΕ Καθαριστών/ τριών με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 8 μηνών.

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 01/2016

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 01/2016

3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 01/2016

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016.

21/10/2016 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΣΟΧ 01/2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΟΧ 01/2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

1/2/2016

Ανακοίνωση για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με Παιδιάτρους για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ..

01. Ανακοίνωση

02. Έντυπο Αίτησης

03. Παράρτημα

Η υποβολή Αιτήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 12/2/2016.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

23/12/2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ 02/2015

Είναι τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΜΕ 02/2015 για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για τις ειδικότητες: ΠΕ Γιατρός Εργασίας, ΠΕ Ζωγράφος, ΠΕ Ιστορικός Τέχνης, ΠΕ Αρχιτέκτονας, ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγός, ΤΕ Φωτογράφος, ΔΕ Κεραμιστής, ΔΕ Αργυροχρυσοχόων, ΔΕ Μοδιστρικής.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

27/11/2015

Ανακοίνωση ΣΜΕ 02/2015 για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για τις ειδικότητες: ΠΕ Γιατρός Εργασίας, ΠΕ Ζωγράφος, ΠΕ Ιστορικός Τέχνης, ΠΕ Αρχιτέκτονας, ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγός, ΤΕ Φωτογράφος, ΔΕ Κεραμιστής, ΔΕ Αργυροχρυσοχόων, ΔΕ Μοδιστρικής.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 02/2015
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 02/2015
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 02/2015

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

19/11/2015

Πίνακες κατάταξης ανακοίνωσης ΣΟΧ 01/2015 για την πρόσληψη 1 ΤΕ Διοικητικού και 1 ΥΕ Καθαριστή / Καθαρίστριας για 8 μήνες.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

27/10/2015

Ανακοίνωση ΣΟΧ 01/2015 για την πρόσληψη 1 ΤΕ Διοικητικού και 1 ΥΕ Καθαριστή / Καθαρίστριας για 8 μήνες.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 01/2015
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 01/2015
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 01/2015

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015.